Produse și servicii cu potențial inovativ

Hărti de conectivitate a pădurilor din România
(Dezvoltate în cadrul proiectului "COREHABS - Coridoare ecologice pentru habitate si specii in Romania", contract 6326/2015, Coordonator: Prof.dr.ing.Ioan Vasile Abrudan)

Trupurile de pădure existente la nivel național conform CORINE Land Cover 2012 au fost clasificate în funcție de suprafață și lățime minimă în 3 categorii – Noduri de Interconexiune (NI), Zone Nucleu (ZN) și Continuum de Habitat (CH).

Categoriile au fost dimensionate pentru asigurarea unor condiții de existență și perpetuare pe termen scurt (50-499 indivizi), mediu (500-49.999 indivizi) și respectiv lung (peste 50.000 indivizi) a populațiilor de arbori forestieri. Ulterior s-au utilizat succesiv distanțe de 1000 m, 1500 m, 2000 m, 4000 m (distanță euclidiană) pentru a evalua pentru prima dată conectivitatea pădurilor la nivel național.

09Picture1

În funcție de categoriile de suprafață conectate s-a clasificat și intensitatea conectivității (puternică, medie și slabă – în funcție de conectarea cu un CH, ZN și respectiv NI) și calitatea conectivității (ridicată, medie și redusă în funcție de suprafața totală conectată rezultată precum și proveniența părților componente din categoriile de suprafață obținute prin procesare – NI, ZN, CH). În plus, cu ajutorul informațiilor din Harta vegetației forestiere din România (ICAS 1997) s-a realizat pentru prima dată și o hartă a conectivității (la nivelul unui grid de 5×5 km) pentru principalele specii de arbori forestieri din România.

Rezultatele au fost publicate în: Petru Tudor Stăncioiu, Mihai Daniel Niță, Gabriel Ervin Lazăr 2018. Forestland connectivity in Romania — Implications for policy and management, Land Use Policy, online

Servicii inovative
 • evaluarea diversității genetice pentru speciile forestiere, în vederea fundamentării strategiilor de ameliorare şi a managementului pădurilor;
 • cercetări genetico-moleculare ale genomurilor arborilor prin identificarea de secvențe ADN;
 • evaluarea variabilității genetice prin secvențierea ADN-ului cu markeri genetici moleculari şi asocierea cu caracterele valoroase ale unor populații de arbori din fondul forestier national;
 • identificarea de gene specifice implicate în rezistența la factorii de stres biotici şi abiotici la arbori;
 • identificarea după criterii genetice, prin markeri biochimici primari şi markeri ADN, a populațiilor valoroase, în vederea cartării acestora ca reurse genetice forestiere si desemnării surselor de semințe;
 • analiza nişelor ecologice optime, suboptime şi limitative pentru specii de foioase cu lemn valoros (paltin de munte, paltin de câmp, sorb, cireş pădureț, frasin comun, anin negru ş.a);
 • identificarea şi descrierea ecotipurilor climatice şi edafice pentru principalele specii de interes forestier din România (molid, brad, fag, cvercinee), cu aplicabilitate în gospodarirea durabilă a pădurilor şi conservarea unor ecosisteme vulnerabile;
 • analize autecologice, genetico-ecologice şi de genetică cantitativă pentru evaluarea comportării speciilor forestiere în populații naturale şi culturi experimentale;
 • analize de sol, în vederea determinării proprietăților şi a conținutului de elemente nutritive al acestora;
 • stabilirea coridoarelor ecologice la nivel național, regional şi local (prin utilizarea tehnicilor moderne de analiză spațială);
 • cercetări privind întreruperea stării de repaus profund a semințelor;
 • controlul calității semințelor forestiere;
 • estimarea stocării carbonului în plantații;
 • consultanță în domeniul certificării managementului forestier: identificarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare, elaborarea procedurilor silvice conform standardului de certificare etc.;
 • elaborarea de modele silviculturale pentru specii de foioase prețioase (frasin comun, paltin de munte, cireş păsăresc);
 • elaborarea de modele silviculturale (incluzând lucrări de curățiri, elagaj artificial, emondaj) în arborete tinere de fag şi cvercete amestecate;
 • stabilirea tehnicii optime de aplicare a lucrărilor de elagaj artificial în arborete pure şi amestecate cu specii exotice nord-americane (nuc negru, stejar roşu);
 • studii fitosociologice analitice și de sinteză;
 • identificarea, descrierea şi cartarea habitatelor forestiere de importanță comunitară;
 • studii de fundamentare pentru evaluarea stării de conservare şi elaborarea planurilor de management ale ariilor protejate;
 • studii privind dinamica proceselor ecofiziologice în arborete, dinamica creşterii radiale la arbori, nutritia minerală sau reacția fotoactivă a puieților din regenerări naturale;
 • lucrări de cartare şi inventariere a speciilor de insecte din ecosistemele forestiere, în vederea identificării celor care ar putea fi implicate în fenomenul de uscare în masă a diferitelor specii lemnoase;
 • analiza riscului de înmulțire în masă a gândacilor de scoarță în diferite condiții naturale, identificarea măsurilor de management al populațiilor acestora, în vederea reducerii impactului negativ asupra ecosistemelor;
 • identificarea speciilor de acarieni foretice şi parazitoide pe adulții de Ips typographus;
 • asistență tehnică pentru gestionarii de păduri de stat şi private în vederea prevenirii apariției gradațiilor la speciilor de gândaci de scoarță;
 • analiza scenariilor de schimbare a climei şi a efectelor posibile asupra ecosistemelor forestiere, în vederea fundamentării ştiințifice a unor strategii adaptative;
 • determinarea unor particularități topoclimatice la nivelul parcelelor şi subparcelelor amenajis-tice pe baza modelelor digitale complexe (seturi de hărți tematice GIS);
 • modelarea şi simularea proceselor hidrologice şi erozionale pentru fundamentarea ameliorării silvice a terenurilor degradate;
 • studiul dinamicii populațiilor de animale sălbatice;
 • proiectarea complexelor de creştere intensivă a vânatului (metode şi tehnici de creştere a vânatului);
 • ghiduri pentru gestionarea faunei de interes cinegetic şi a habitatelor acesteia, precum şi a celei salmonicole, în concordanță cu obiectivele de conservare a biodiversității şi cu cele social- economice;
 • evaluarea completă a trofeelor convenționale de vânat;
 • elaborarea de ghiduri pentru creşterea eficientă a speciilor de peşti de apă dulce în sisteme semi-intensive şi intensive etc.
DSC 3729