Domenii de cercetare

Gestionarea durabilă a resurselor forestiere și cinegetice

În cadrul acestui domeniu de cercetare se studiază ecosistemele forestiere în vederea fundamentării științifice a gospodăririi durabile a resurselor forestiere şi cinegetice.

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: genetica forestieră, pedologia forestieră, studiul semințelor forestiere, înființarea culturilor silvice, reconstrucție ecologică, silvobiologie şi silvotehnică, evaluări botanice, dendrologice, fitocenologice, fiziologice şi genetice, studii de ecologie generală şi aplicată, cercetarea, monitorizarea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor pădurilor, studiul populațiilor de interes cinegetic, monitorizarea acestora, creşterea intensivă a vânatului şi salmonidelor etc.

Dintre activitațile specifice se pot menționa: evaluarea diversității genetice pentru specii forestiere, identificarea genetică (prin markeri biochimici primari și markeri ADN) a populațiilor valoroase, cartarea reurselor genetice forestiere, analiza nișelor ecologice, identificarea și descrierea ecotipurilor climatice și edafice pentru principalele specii de interes forestier, analize de sol, cercetări privind întreruperea stării de repaus profund a semințelor, estimarea stocării carbonului în plantații, controlul calității semințelor forestiere, studii fitosociologice (analitice și de sinteză), elaborarea planurilor de management al ariilor protejate, studiul dinamicii populațiilor de animale sălbatice etc.

DSC 3630