Domenii de cercetare

Psihologie
Științe ale educației
Psihopedagogie specială

În cadrul domeniului „Psihologie”, ariile de cercetare sunt următoarele:

 • Reziliență, satisfacție de viață și stare de bine (well-being) în diferite categorii profesionale și grupe de vârstă
 • Psihologie environmentală – aproprierea spațiului, comportamente pro-environmentale în activitățile de loisir
 • Telemuncă și satisfacție în muncă
 • Emoția – resursă valoroasă în activitatea psihologilor practicieni
 • Grupul suport centrat pe gestionarea emoțiilor în situații de criză
 • Aspecte psihologice ale învățării academice
 • Personalitate, interese și performanță școlară
 • Personalitate antreprenorială
 • Elaborarea unei Baterii de Abilități Vocaționale
 • Elaborarea unui nou Chestionar pentru Adaptarea Academică la ciclurile gimnazial, liceal și universitar
 • Determinarea maturității mintale la vârste școlare
 • Adaptarea și etalonarea pe populație românească a unor teste psihologice
 • Dezvoltarea de instrumente psihometrice de concepție proprie

În cadrul domeniului „Științe ale educației”, ariile de cercetare sunt următoarele:

 • Managementul resurselor umane în educație
 • Mutații profesionale ca urmare a formării de specialiști pentru educația timpurie
 • Redimensionarea profilului de competență a profesorului din perspectiva educației socio-emoționale a copiilor și elevilor
 • Managementul procesului educațional
 • Evaluarea impactului modelelor teoretice de elaborare a curriculumului pentru formarea continuă
 • Noile tehnologii și educația: oportunități, modalități de integrare în procesul instructiv-educativ, eficiență, limite și beneficii.
 • Modalități teoretice și practice de sprijinire a familiei pentru creșterea și educarea copiilor (educația parentală, parteneriatul educațional școală-familie)
 • Managementul organizației școlare. Strategii de dezvoltare a capacității instituționale
 • Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice
 • Reconsiderări ale formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva exigențelor secolului XXI
 • ”Școala altfel” și metacompetențele viitorului
 • Educația timpurie cu deschideri spre educația parentală
 • Managementul activităților de consiliere al elevilor și părinților
 • Cultivarea motivației intrinsece la studenți - necesități, strategii, program

În cadrul domeniului de cercetare „psihopedagogie specială” se studiază problematica integrării copiilor/elevilor cu deficiențe în școala de masă, caracteristicile psihopedagogice ale acestora și modalități de intervenție terapeutică.

Teme de cercetare:

 • Studiul formării continue a profesorilor itineranți
 • Avantajele și limitele integrării copiilor/elevilor cu CES
 • Modalități de intervenție terapeutică
 • Aspecte educaționale ale integrării copiilor cu nevoi speciale în școala de masă
 • Formarea profesorilor itineranți
 • Adaptarea curriculară – aspecte critice în învățamântul românesc
 • Consilierea elevilor ci cerințe educative speciale și a familiilor acestora
 • Aspecte educaționale ale procesului de incluziune școlară a copiilor cu CES
 • Managementul școlii incluzive. Strategii de dezvoltare a capacității instituționale
 • Dificultăți de învățare în contextul dizabilității
 • Managementul emoțiilor în context școlar
 • Managementul relațiilor interumane în școala incluzivă
 • Terapia ocupațională în prevenirea deteriorării musculaturii mâinilor

FOTO 126